Tietosuojaseloste

Autosalpa Oy:n asiakasrekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä
 

Autosalpa Oy
Kaitilankatu 1
45130 Kouvola

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
 

Taru Hirvonen
markkinointi- ja viestintäpäällikkö
040 018 9942
taru.hirvonen(at)autosalpa.fi

3 Tietosuojavastaava
 

Tietosuojavastaavana Autosalpa Oy:ssä toimii

Veli-Matti Kalpa
laatu- ja kiinteistöpäällikkö
040 075 5328
veli-matti.kalpa(at)autosalpa.fi 

4 Rekisterin nimi
 

Autosalpa Oy:n asiakasrekisteri


5 Rekisterin julkisuus
 

Asiakasrekisterin tiedot on rajoitettu yrityksen tiedoiksi, ja rekisterinpitäjän määrittelemille valtuutetuille käyttäjille.


6 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, tiedottamiseen, markkinointiin sekä palveluiden kehittämiseen.

 
7 Rekisterin tietosisältö


Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • henkilötunnus
 • osoitetiedot
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • suoramarkkinointikiellot
 • auton merkki, malli, vuosimalli, valmistenumero, katsastustieto ja rekisterinumero
 • myynti- ja huoltotiedot
 • Volvo-asiakasnumero (Volvo-asiakkaat)
   

8 Säännönmukaiset tietolähteet
 

Tietolähteet: asiakkaan ilmoittamat tiedot, Volvo Car Finland Oy Ab, Bassadone Automotive Nordic Oy, Nissan Nordic Europe Oy, Traficom Liikenne- ja viestintävirasto sekä Väestörekisterikeskus.

 
9 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
 

Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti kohdassa kahdeksan mainituille autojen maahantuojille. Tietojen luovuttamisen lähtökohtana on asiakassuhteen hoito, tiedottaminen, markkinointi ja palveluiden kehittäminen.  Lisäksi tietoja luovutetaan tarvittaessa rikostilanteiden, vahinkotilanteiden tai onnettomuustilanteiden selvittämiseksi viranomaisille.


10 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle
 

 Autosalpa Oy ei siirrä tietoja kolmansiin maihin tai kansainvälisille järjestöille. 

11 Rekisterin suojauksen periaatteet
 

Rekisteriä voivat tarkastella ja käsitellä vain ne Autosalpa Oy:n toimihenkilöt, joilla on henkilökohtainen tunnus ja salasana järjestelmään. Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus kaikkia asiakastietoja koskevissa asioissa.

Tilat joissa käsitellään henkilötietoja, on suojattu asianmukaisella rakenteellisella suojauksella ja murtohälytysjärjestelmillä sekä riittävällä valvonnalla. Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on kielletty. Tiedot hävitetään tietoturvaohjeen mukaisesti.

 
12 Tarkastusoikeus
 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna seuraavaan osoitteeseen: 

Veli-Matti Kalpa
Autosalpa Oy
Kaitilankatu 1
45130 Kouvola

13 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista
 

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

14 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.

15 Rekisteröityjen informointi
 

Rekisteröityjä informoidaan tietosuojaselosteen muodossa nettisivuilla, www.autosalpa.fi. Selostetta päivitetään tarpeen mukaan.

16 Tietojen poistaminen ja säilytysaika
 

Asiakasrekisteristä poistetaan tietoja säännöllisin väliajoin säilytysaikojen umpeuduttua. Mikäli asiakkaalta ei löydy mitään myynti- tai huoltotapahtumia säilytysaikojen puitteissa, koko asiakkuus poistetaan. Säilytysajat määritellään erikseen tapahtumittain ja lain vaatimusten mukaisesti.

Autosalpa Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot myös, jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Autosalpaa säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

17 Rekisteriselosteen hyväksyntä
 

Rekisteriseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 11.8.2023