Huolenpitosopimuksen ehdot

Autosalpa Huolenpitosopimuksen ehdot

 

1. Sovellettavuus ja sopimusosapuolet


Näitä Autosalpa-huolenpitosopimuksen yleisiä ehtoja sovelletaan Neris Holding Oy:n (”Myyjä”) ja asiakkaan väliseen sopimuslomakkeella yksilöityä ajoneuvoa koskevaan huoltosopimussuhteeseen. Asiakkaana voi olla yksityishenkilö tai yritys. Jäljempänä termillä ”Sopimus” viitataan ajoneuvokohtaiseen huoltosopimukseen, jonka erottamaton osa nämä yleiset ehdot ovat.  

Näissä yleisissä ehdoissa määritellään Sopimukseen kuuluvat ja Sopimuksessa määritellylle ajoneuvolle tarjottavat palvelut ja niihin sovellettavat ehdot, sekä osapuolten oikeudet ja velvollisuudet.

Neris Holding Oy:llä on oikeus siirtää Sopimuksen hallinnointi sekä Sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle, taikka kokonaan korvata itsensä kolmannella osapuolella. Allekirjoittamalla Sopimuksen asiakas hyväksyy tämän mahdollisuuden.

Autosalpa Oy ei ole Sopimuksen osapuoli, mutta Autosalpa Oy on valtuutettu allekirjoittamaan Sopimus Myyjän puolesta ja hallinnoimaan Myyjän Sopimukseen perustuvia oikeuksia. Autosalpa Oy toimii lisäksi Myyjän yhteistyökumppanina, joka suorittaa Sopimuksen mukaiset huollot ja korjaukset asiakkaan ajoneuvoon.

2. Autosalpa-huolenpitosopimuksen sisältö


Tässä sopimuksessa uudella autolla tarkoitetaan ajoneuvoa, jonka ensimmäisestä käyttöönottopäivästä on kulunut alle 30 vuorokautta. Aiemmin käyttöönotetulla autolla tarkoitetaan ajoneuvoa, jonka ensimmäisestä käyttöönottopäivästä on kulunut yli 30 vuorokautta ja enintään 365 vuorokautta, sekä auton valmistajan määrittämää ensimmäistä määräaikaishuollon ajankohtaa ei ole ylitetty.

Sopimuksen voimassaollessa asiakkaalla on Sopimuksen mukaista kuukausimaksua vastaan näissä ehdoissa mainituin ehdoin ja rajoituksin oikeus teettää tämän Sopimuksen kohteena olevan ajoneuvon huolto- ja korjaustoimenpiteet sekä Sopimuksessa määritellyt lisäpalvelut ilman lisäkustannuksia valitsemallaan Autosalpa Oy:n korjaamolla, taikka Autosalpa Oy:n kirjallisesti erikseen hyväksymällä muulla korjaamolla. Sopimuksen piiriin kuuluvat huolto- ja korjaustoimenpiteet ja niiden laajuus on määritelty jäljempänä kohdissa 4 ja 5.

3. Ajoneuvon käyttö ja huolto


Asiakas on velvollinen käyttämään, hoitamaan ja huoltamaan Sopimuksen kohteena olevaa ajoneuvoa noudattaen sen käyttöohje- ja huoltokirjaa sekä maahantuojan takuuehtoja ja ohjeita. Havaittuaan ajoneuvossa vian tai muun puutteen asiakas on velvollinen toimittamaan ajoneuvon viipymättä huollettavaksi tai korjattavaksi. Ajoneuvon rakennetta tai käyttötarkoitusta ei saa muuttaa. Autoa ei saa käyttää edes väliaikaisesti ammattikäytössä, kuten taksina.

Asiakas vastaa siitä, että Sopimuksen piirin kuuluvat määräaikaishuollot suoritetaan huoltokirjan mukaan ja ajallaan. Asiakkaan tulee varata aika ja toimittaa ajoneuvo omalla kustannuksellaan Autosalpa Oy:n korjaamolle määräaikaishuoltotoimenpiteitä varten ajoneuvon käyttöohjekirjan ja ajoneuvon huolto- ja takuukirjan ilmoittamin huoltovälein ±2000 km, tai vaihtoehtoisesti ±2 kuukautta määräaikaishuolto-ohjelmassa ilmoitetusta huoltoajankohdasta. Autosalpa Oy:llä tai muulla korjaamolla on oikeus normaalia ammattikäytäntöä noudattaen ja asiakkaan edut huomioiden päättää menettelytavoista, joilla huollot suoritetaan.

Mikäli asiakas haluaa teettää huollon yhteydessä ajoneuvoon huolto- tai korjaustoimenpiteitä, jotka eivät kuulu Sopimuksen piiriin, on asiakas velvollinen maksamaan tällaiset huolto- tai korjaustoimenpiteet ne suorittavalle korjaamolle.

Mikäli asiakas haluaa huollattaa tai korjauttaa auton muussa korjaamossa kuin Autosalpa Oy:n toimipisteessä, tulee asiakkaan sopia asiasta etukäteen Autosalpa Oy:n takuupäällikön (yhteystiedot löytyy osoitteesta https://autosalpa.fi/fi/autosalpa-takuu/) kanssa ja työlle tulee saada Autosalpa Oy:ltä kirjallinen laskutuslupa. Mikäli autoa huolletaan tai korjataan muussa korjaamossa ilman Autosalpa Oy:n myöntämää kirjallista laskutuslupaa ei Sopimus ole voimassa, eikä Neris Holding Oy ole velvollinen maksamaan huollon tai korjauksen kustannuksia.

4. Sopimukseen sisältyvät huoltotoimenpiteet, lisäpalvelut ja kustannukset


Asiakkaalla on oikeus saada Autosalpa Oy:ltä seuraavat palvelut edellyttäen, että asiakas on täyttänyt tämän Sopimuksen mukaiset velvoitteensa:

 • huolto-ohjelman mukaiset määräaikaishuollot;
 • huolto-ohjelman mukaiset mekaanisten osien vaihdot ja nestetäydennykset;
 • normaalin kulumisen ja normaalin käytön aiheuttamat ja takuuseen kuulumattomat välttämättömät mekaanisten ja sähköisten vikojen korjaukset sisältäen työn, varaosat, tarvikkeet, öljyt ja muut nesteet; sekä
 • ennen auton ensirekisteröintiä asennettujen lisävarusteiden vikojen korjaukset.

Viat, jotka eivät ole auton käytön kannalta välttämättömiä tai olennaisia ja jotka eivät lisää suurempien lisävikojen tai vahinkojen riskiä, asiakas on oikeutettu saamaan korjatuksi seuraavan määräaikais- tai vuosihuollon yhteydessä.

Pyyhkijän sulkien vaihdot ja nestetäydennykset (öljy, tuulilasin pesuneste, jäähdytinneste, jarruneste) asiakas on oikeutettu saamaan tehdyiksi vain määräaikais- tai vuosihuollon yhteydessä.

Mahdolliset muut Sopimukseen kuuluvat lisäpalvelut on eritelty ajoneuvokohtaisessa Autosalpa-huolenpitosopimuksessa. Asiakkaan tulee tilata mahdolliset Sopimuksen mukaiset lisäpalvelut huollon varauksen yhteydessä. Lisäpalvelut ovat saatavilla ainoastaan Autosalpa Oy:n korjaamoilla, ellei toisin ole nimenomaisesti sovittu. Seuraavat lisäpalvelut ovat mahdollisia:

a)  Mikäli lisäpalveluna on valittu rengashotelli, on Asiakas oikeutettu rengashotellipalveluun

valitsemallaan palveluntarjoajalla huoltosopimuksen voimassa ollessa seuraavin ehdoin edellyttäen, että kyseinen palveluntarjoaja on pyytänyt ja saanut laskutusluvan Myyjältä. Lisäpalveluun kuuluva ja Asiakkaan valitseman palveluntarjoajan normaalihinnaston mukainen rengashotellipalvelun hinta Auton toimitushetkellä saa kuitenkin olla enintään 300 (kolmesataa) euroa vuodessa tai 150 (sataviisikymmentä) euroa kaudessa (talvi- ja kesäkausi). Rengashotellipalvelun yhden kauden tulee sisältää yksi (1) renkaiden kausivaihto, alta vaihdettujen renkaiden pesu, renkaiden säilytys säältä suojattuna lukitussa tilassa sekä renkaiden vakuutus. Mikäli Asiakkaan valitsema rengashotellipalveluntarjoaja maksaa enemmän kuin edellä mainitut enimmäishinnat, on Asiakas velvollinen maksamaan ylimenevän osuuden suoraan valitsemalleen palveluntarjoajalle omalla kustannuksellaan. Asiakkaan tulee ilmoittaa Myyjälle valitsemansa palveluntarjoaja ja renkaiden säilytyksen osoite sekä toimittaa Myyjän pyynnöstä rengashotellin säilytysehdot. Asiakas toimittaa renkaat valitsemalleen palveluntarjoajalle säilytykseen omalla kustannuksellaan. 

b) Mikäli lisäpalveluna on valittu Auton pesu, on Asiakas oikeutettu Auton päältäpesuun kohdan 3 mukaisen määräaikaishuollon yhteydessä. Määräaikaishuollon suorittava Korjaamo järjestää päältäpesun ja Asiakkaan tulee tilata se ennakkoon määräaikaishuoltoa suorittavalta Korjaamolta. Päältäpesu voidaan suorittaa joko konepesuna tai käsin. Päältäpesuun ei sisälly vahausta tai suojausaineita. Mikäli määräaikaishuoltoa suorittava Korjaamo ei pysty tarjoamaan päältäpesua, ei Asiakas ole oikeutettu mihinkään hyvitykseen tai alennukseen Myyjältä, eikä päältäpesua suoriteta myöhemmin. Myyjä ei vastaa miltään osin vahingoista, joita päältäpesu aiheuttaa Autolle, kuten Auton maalipinnalle.

c) Mikäli lisäpalveluna on vallittu Auton pesu ja sisäpuhdistus, on Asiakas oikeutettu Auton pesuun, sekä sisäpesuun kohdan 3 mukaisen määräaikaishuollon yhteydessä. Määräaikaishuollon suorittava Korjaamo järjestää päältä- ja sisäpesun ja Asiakkaan tulee tilata se ennakkoon määräaikaishuoltoa suorittavalta Korjaamolta. Päältäpesu voidaan suorittaa joko konepesuna tai käsin. Päältäpesuun ei sisälly vahausta tai suojausaineita. Sisäpuhdistukseen kuuluu kangasosien imurointi, mattojen pesu, ikkunoiden puhdistus sisäpuolelta sekä kovien pintojen pyyhkiminen. Mikäli määräaikaishuoltoa suorittava Korjaamo ei pysty tarjoamaan päältäpesua ja sisäpuhdistusta, ei Asiakas ole oikeutettu mihinkään hyvitykseen tai alennukseen Myyjältä, eikä päältäpesua ja sisäpuhdistusta suoriteta myöhemmin. Myyjä ei vastaa miltään osin vahingoista, joita päältäpesu tai sisäpuhdistus aiheuttaa Autolle, kuten Auton maalipinnalle.

Normaalin kulumisen ja normaalin käytön aiheuttamien vikojen, takuuseen kuulumattomien mekaanisten ja sähköisten vikojen, sekä ennen ensirekisteröintiä asennettujen lisävarusteiden vikojen korjauksien osalta Sopimuksen kattamien kustannusten enimmäiskorvausmäärä on:

 • 12 kk Sopimuksen osalta 5 000 €
 • 24 kk Sopimuksen osalta 10 000 €
 • 36 kk Sopimuksen osalta 15 000 €

5.  Sopimuksen piiriin kuulumattomat toimenpiteet ja kustannukset


Ellei toisin ole nimenomaisesti Sopimukseen kirjattu, Sopimukseen eivät sisälly:

a) ajoneuvoa ja sen varusteita koskevien takuiden, vakuutusten ja vastaavien erillisten vastuuperusteiden piiriin kuuluvat viat ja vahingot;

b) ajoneuvon myyjän virhevastuun piiriin kuuluvat viat ja vahingot;

c) viat tai vahingot, jotka aiheutuvat seuraavista seikoista:

 • ajoneuvon virheellinen tai huolimaton hoito tai käyttö;
 • Sopimuksen vastainen ajoneuvon käyttö tai huoltaminen;
 •  ajoneuvon ylikuormittaminen tai ajoneuvossa olevien tavaroiden tai eläimien aiheuttamat vahingot;
 • Sopimuksen osapuolista riippumattomat ulkopuoliset tekijät tai syyt (esim. ilkivalta, tulipalo, kivien sinkoilu, sääolosuhteet);
 • ajoneuvon hinaus;
 • ajoneuvon säilyttäminen tai kuljettaminen;
 • ajoneuvon osallisuus kolarissa tai muussa liikenneonnettomuudessa;

d)  ajoneuvon ruostesuojaukset ja mahdolliset ruostevaurioiden korjaukset sekä maalaustyöt;

e) lasit, lyhtyjen lasit, umpiot ja peilit;

f) renkaat, vanteet, kapselit, pyörien suuntaukset ja näihin liittyvät työt;

g) autoon ensirekisteröinnin jälkeen asennettujen lisävarusteiden viat tai lisävarusteiden asentamisesta tai poistamisesta aiheutuvat viat tai vahingot;

h) korin ja sisustuksen normaali ikääntyminen;

i) käyttövoima-akun tehon väheneminen, jos kyse ei ole käyttövoima-akun takuuseen kuulumattomasta teknisestä viasta;                 

j) ajoneuvon pesu, vahaus ja puhdistus;

k) sopimuksen jälkeen muualla kuin Autosalpa Oy:ssä asennettujen osien tai virheellisten lisättyjen nesteiden aiheuttamat viat tai vahingot;

l) polttoainelämmitin;

m) polttoaine;

n) vakuutusmaksut, ajoneuvoon tai sen käyttöön kohdistuvat verot, katsastusmaksut tai muut julkiset maksut; tai

o) sijaisauto huoltojen tai korjausten ajaksi;

p) muut sopimuskohtaan 4 sisältymättömät huoltotoimenpiteet.

Asiakas vastaa itse kaikista Sopimuksen piiriin kuulumattomista huolto- ja korjaustöistä aiheutuneista kustannuksista ja on velvollinen maksamaan tällaisista töistä erikseen Autosalpa Oy:n tai muun korjaamon korjaushetkellä voimassa olevan hinnaston ja maksuehtojen mukaisesti. Myyjällä on oikeus laskuttaa Sopimuksen piiriin kuulumattomista huolto- ja korjaustöistä Myyjälle aiheutuneet kustannukset ja kulut asiakkaalta.  

6. Vastuu huoltotoimenpiteiden asianmukaisesta suorittamisesta


Huolto- ja korjaustoimenpiteiden suorittamisesta ja näiden virheistä ja viivästyksistä on vastuussa Autosalpa Oy tai muu toimenpiteet suorittanut korjaamoliike, huoltotilauksen ehtojen mukaisesti. Mikäli asiakas haluaa vedota huoltotoimenpiteen virheellisyyteen tai viivästymiseen, tulee asiakkaan esittää siihen perustuva vaatimuksensa työn suorittaneelle korjaamoliikkeelle välittömästi virheen havaittuaan. Mahdolliset erimielisyydet Sopimuksen mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä eivät oikeuta asiakasta kieltäytymään Sopimuksen mukaisten maksuerien maksamisesta. Tämä Sopimus ei rajoita kuluttaja-asiakkaan oikeutta vedota palvelun viivästymiseen tai virheeseen kuluttajasuojalain nojalla.

7. Hinta ja maksuehdot


Sopimuksen hinta määräytyy sovitun enimmäisajokilometrimäärän, sekä valittujen lisäpalveluiden perusteella. Vuosittainen ajokilometrimäärä, jonka perusteella sopimuskauden enimmäisajokilometrimäärä määritetään, sovitaan lähimpään 5000 kilometrin lukemaan. Sopimuksen mukainen hinta pysyy koko sopimuskauden samana, mikäli todellinen ajokilometrimäärä vastaa Sopimuksessa määriteltyä kilometrimäärää.

Kaikki Sopimuksessa ja hinnastossa olevat hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Asiakas on velvollinen suorittamaan Myyjälle Sopimuksen mukaisen hinnan kuukauden välein erääntyvissä erissä, joiden suuruus on määritelty sopimuslomakkeella. Maksu tulee suorittaa Myyjän laskussa ilmoittamalle tilille. Hinta voi muuttua kesken Sopimuksen voimassaolon kappaleen 8 mukaisesti.

Laskutusjakso on yksi kuukausi ja se alkaa kuukausittain Sopimuksen alkamispäivän mukaisesti. Asiakkaan saaman ensimmäisen laskun maksuaika on vähintään 14pv.  Tästä eteenpäin kuukausittaiset laskut erääntyvät joko kuun 14. päivä tai kuun 28. päivä riippuen kumpi päivä on seuraava Sopimuksen alkamispäivästä lukien. Erikseen sovittaessa asiakkaalla on myös mahdollisuus maksaa sopimuksen koko hinta yhtenä eränä sopimuskauden alussa.

Maksuerien viivästyessä asiakkaalta perittävät muistutus- tms. maksut ilmenevät kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Myyjällä on oikeus siirtää saatava perintätoimiston tehtäväksi, joka veloittaa kulunsa asiakkaalta oman hinnastonsa mukaisesti.

Mikäli voimassa oleva arvonlisäveroaste muuttuu tai mikäli jokin muu tämän Sopimuksen mukaisiin huolto- tai korjaustöihin liittyvä uusi vero tai maksu tulee voimaan, Myyjällä on oikeus korottaa Sopimuksen mukaista hintaa muutosta vastaavasti.

Mikäli asiakas vaatii huolto- tai korjaustöitä suoritettavaksi Sopimuksen perusteella Sopimuksen päättymisen jälkeen, tai mikäli huolto- tai korjaustöitä suoritetaan muusta kuin Myyjästä tai Autosalpa Oy:stä johtuvasta syystä vasta Sopimuksen päättymisen jälkeen, on asiakas velvollinen maksamaan tällaisista korjaustöistä erikseen Autosalpa Oy:n tai muun korjaamon korjaushetkellä voimassa olevan hinnaston ja maksuehtojen mukaisesti.

8. Hinnan muuttaminen todellista ajokilometrimäärää vastaavaksi


8.1.   Ajokilometrien tarkastus ja asiakkaan informointivelvollisuus


Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa Myyjälle heti, kun hänellä on syytä uskoa, että todellinen ajomäärä tulee Sopimuskauden aikana ylittämään Sopimuksen mukaisen enimmäisajokilometrimäärän vähintään 5000 kilometrillä, tai 12kk sopimuksen osalta 2500 kilomerillä. Myyjällä on lisäksi milloin tahansa Sopimuksen voimassa ollessa oikeus tarkistaa, vastaako todellinen ajomäärä sovittua ajokilometrimäärää suhteessa Sopimuksen pituuteen ja kuluneeseen aikaan.

Myyjä päivittää toteutuneen ajokilometrimäärän Myyjän ylläpitämään hallintajärjestelmään huollon, korjauksen tai muun Autosalpa Oy:ssä tai muussa korjaamossa tapahtuneen kokonaan tai osittain Sopimuksen piiriin kuuluvan huollon tai korjauksen yhteydessä, korjaamon Myyjälle toimittaman tiedon perusteella. Sopimukseen sovellettavan enimmäisajokilometrimäärän muuttamisesta sopimuskauden aikana sovitaan aina Myyjän ja asiakkaan välillä.

8.2.   Hinnan muuttaminen sopimuskauden aikana


Mikäli sopimuskauden aikainen enimmäisajokilometrimäärä tulee Myyjän tai Autosalpa Oy:n ja asiakkaan tekemän arvion mukaan todennäköisesti olemaan suurempi tai kuin Sopimuksessa määritelty enimmäisajokilometrimäärä, sitoutuvat osapuolet korjaamaan Sopimuksen mukaisen enimmäisajokilometrimäärän uudeksi arvioiduksi sopimuskauden kokonaisajokilometrimääräksi.

8.2.1 Uudet autot

Mikäli osapuolet sopivat enimmäisajokilometrimäärän päivittämisestä sopimuskauden aikana, määrittää Myyjä Sopimukselle sopimuksentekohetkellä voimassa olleen hinnaston mukaisesti uuden kokonaissopimushinnan, sekä uuden kokonaissopimushinnan, jo maksettujen kuukausimaksujen ja jäljellä olevan sopimuskauden pituuden perusteella uuden kuukausimaksun jäljellä olevalle sopimuskaudelle Uusi hinta tulee voimaan muutosta seuraavasta laskutuskaudesta.

Esimerkki: Alkuperäinen kokonaissopimushinta 36kk sopimukselle on ollut 1260 euroa, eli 35€/kk.  Asiakas on maksanut 9 kuukausierää, á 35 euroa, eli yhteensä 315 euroa. Päivitetyn kokonaiskilometrimäärän mukainen uusi kokonaissopimushinta 36kk sopimuskaudelle on 1422 euroa. Jäljellä oleville 27 sopimuskuukaudelle muodostuva kuukausihinta on tällöin (1422€ - 315€) / 27kk = 41 euroa/kk.

8.2.2 Aiemmin käyttöönotetut autot

Mikäli osapuolet sopivat enimmäisajokilometrimäärän päivittämisestä sopimuskauden aikana, laskee Myyjä Sopimukselle uuden kokonaissopimushinnan samoin periaattein jo maksettujen kuukausimaksujen ja jäljellä olevan sopimuskauden pituuden perusteella. Uusi hinta tulee voimaan muutosta seuraavasta laskutuskaudesta.

8.3.   Hinnan tarkastus Sopimuksen päättyessä


Sopimuskauden päättyessä Myyjä suorittaa hinnantarkastuksen ajoneuvon lopullisen ajokilometrimäärän perusteella. Mikäli lopullisen kokonaiskilometrimäärän ja Sopimuksen mukaisen tai kohdan 8.2 mukaisesti muutetun enimmäiskilometrimäärän erotus on enemmän kuin (i) 5000 kilometriä, kun kyseessä on 24kk tai 36kk mittainen sopimuskausi, tai (ii) 2500 kilometriä, kun kyseessä on 12kk mittainen sopimuskausi, laskee Myyjä asiakkaalta veloitettavan lisäveloituksen määrän todellisten ajokilometrien perusteella.

Lisäveloituksen laskennassa todellisten ajokilometrien ja valittujen lisäpalveluiden hinnan perusteella määritelty hinnaston mukainen kuukausikustannus kerrotaan sopimuksen kestolla, johon katsotaan sisältyväksi kokonaisuudessaan jo alkanut laskutusjakso. Tätä hintaa verrataan asiakkaan suorittamiin maksuihin ja Myyjä laskuttaa erotuksen asiakkaalta, mikäli asiakas on ajanut sovittua enemmän.

9.         Sopimuksen voimassaolo


Sopimus päättyy automaattisesti Sopimuksessa määriteltynä päivänä tai sinä päivänä, kun Sopimuksen mukainen enimmäiskilometrimäärä on ylittynyt (i) yli 5000 kilometrillä, kun kyseessä on 24kk tai 36kk mittainen sopimuskausi, tai (ii) yli 2500 kilometrillä, kun kyseessä on 12kk mittainen sopimuskausi.

Sopimus myös päättyy välittömästi sinä päivänä, kun

 • asiakas myy tai luovuttaa ajoneuvon kolmannelle taholle
 • vakuutusyhtiö lunastaa ajonauvon
 • ajoneuvo poistetaan ajoneuvorekisteristä

 

Mikäli sopimus tehdään aiemmin käyttöönotettuun ajoneuvoon, sopimus on voimassa vähintään 12 kuukautta sopimuksen alkamisesta ja sopimuksen allekirjoittanut asiakas on velvollinen suorittamaan vähintään nämä 12 kuukausierää. Myyjällä on kuitenkin aina oikeus irtisanoa tai purkaa sopimus kohdan 10 mukaisesti, jolloin myös asiakkaan maksuvelvollisuus päättyy.

Sopimuksen päättyessä asiakas on velvollinen maksamaan päättymispäivänä jo laskutetun kuukausierän kokonaisuudessaan.

Sopimus voi myös päättyä irtisanomisen tai purkamisen perusteella kohdan 10 mukaisesti.

Asiakkaan tulee kymmenen (10) päivän kuluessa Sopimuksen päättymisestä toimittaa ajoneuvo lähimpään Autosalpa Oy:n toimipisteeseen ajoneuvon Sopimuksen päättymishetken todellisten ajokilometrien kirjaamista varten. Muussa tapauksessa Myyjä on oikeutettu arvioimaan Sopimuksen päättymishetken mukaisen ajomäärän parhaaksi määrittämällään tavalla.

10.     Sopimuksen irtisanominen tai purkaminen


Asiakkaalla ja Myyjällä on sopimuskauden aikana oikeus irtisanoa Sopimus ilmoittamalla siitä toiselle osapuolelle kirjallisesti. Asiakas on tällöin velvollinen maksamaan päättymispäivänä jo laskutetun kuukausierän ja Sopimus päättyy tämän tai jo maksetun laskun mukaisen jakson viimeisenä päivänä. Jos kyseessä on aiemmin käyttöönotettu auto, on asiakas kuitenkin velvollinen maksamaan kohdan 9 mukaisesti vähintään nämä 12 kuukausierää.

Myyjä on oikeutettu purkamaan Sopimuksen päättymään välittömästi, jos asiakas on laiminlyönyt maksuerän maksamisen eräpäivään mennessä, maksuerän erääntymisestä on kulunut vähintään 30 vuorokautta ja asiakas on saanut kirjallisen maksuhuomautuksen, johon hänellä on ollut vähintään 14 vuorokautta aikaa reagoida. Myyjällä on oikeus myös purkaa Sopimus päättymään välittömästi, mikäli asiakas laiminlyö kohdan 8.1 mukaisen ilmoitusvelvollisuutensa ajokilometrimäärän ylittymisestä tai muuten olennaisesti rikkoo Sopimusta tai laiminlyö näiden sopimusehtojen mukaisia velvoitteitaan.

Sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä huolimatta asiakas on velvollinen täyttämään Sopimuksen voimassa ollessa syntyneet velvoitteensa sekä korvaamaan sovitun ajokilometrimäärän ylittymisen sopimuskohdan 8.3 mukaisesti.

11. Muutokset sopimusehtoihin


Kaikki muutokset tähän Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti.  Muulla tavalla tehdyt sopimusmuutokset ovat mitättömiä.

12. Vastuunrajoitus


Myyjä tai Autosalpa Oy eivät korvaa asiakkaalle aiheutuneita kustannuksia, tulonmenetystä, ajanhukkaa tai muuta vahinkoa, joka johtuu siitä, että asiakas on ollut estynyt käyttämästä ajoneuvoa sen ollessa huollossa tai korjaamolla huolto- ja korjaustoimenpiteiden suorittamista varten. Rajoitus ei kuitenkaan estä asiakasta vetoamasta kuluttajansuojalainsäädännön mukaisiin oikeuksiinsa.

Myyjä tai Autosalpa Oy eivät vastaa vahingoista, jotka johtuvat lain muutoksista, viranomaisten toimenpiteistä, sodasta, lakosta, työriidasta, saarrosta tai näihin verrattavista toimenpiteistä. Muussa tapauksessa korvaus suoritetaan asiakkaalle siinä laajuudessa kuin vahinko johtuu Autosalpa Oy:stä tai Myyjästä. Myyjä tai Autosalpa Oy eivät vastaa välillisistä vahingoista. Kuitenkin kuluttaja-asiakkaalle mahdollisesti aiheutunut välillinen vahinko korvataan, jos palvelun viivästyminen tai virhe on aiheutunut Autosalpa Oy:n tai Myyjän huolimattomuudesta.

13. Henkilötietojen käsittely ja säilytys


Myyjä käsittelee asiakkaan henkilötietoja liittyen Sopimuksen täytäntöönpanoon ja hallintaan, laskutukseen sekä asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon. Myyjä sitoutuu huolehtimaan tietojen säilyttämisestä lain mukaisesti. Myyjä voi käsitellä edellä mainittuun tarkoitukseen esimerkiksi seuraavia henkilötietoja: asiakkaan nimeä, osoitetta ja muita yhteystietoja (puhelinnumero ja sähköposti), laskutukseen liittyviä tietoja, ajoneuvon teknisiä tietoja, sekä tietoja arvioiduista ja toteutuneista ajokilometreistä, joiden käsittely on tarpeen Sopimuksen hinnoittelun laskemiseksi. Myyjä voi tietosuojaperiaatteidensa mukaisesti käsitellä myös muita Sopimuksen täytäntöönpanon, asiakassuhteen hoitamisen ja hallinnoinnin kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Voimassa oleva tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa: https://autosalpa.fi/fi/yritys/tietosuojaselosteet/tietosuojaseloste-neris/.

Myyjä kerää käsittelemänsä henkilötiedot asiakkaalta itseltään tai Autosalpa Oy:ltä tai muun huolto- tai korjausliikkeeltä, joka on laskuttanut Myyjää auton huoltoon tai korjaukseen liittyen Sopimuksen solmimisen tai sen keston aikana. Mikäli asiakas tekee pankin kanssa e-laskusopimuksen, Myyjä saa laskutustiedot pankilta. Myyjä seuraa ajoneuvoille tehtyjä huolto- ja korjaustoimenpiteitä kustannusseurannan ja suunnittelun tarkoituksiin. Asiakastietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin, jollei siihen kysytä erillistä lupaa.

Autosalpa Oy tai muu korjausliike käsittelee asiakkaan henkilötietoja itsenäisenä rekisterinpitäjänä liittyen huolto- ja korjaustoimenpiteiden täytäntöönpanoon ja hallintaan, lisäpalveluiden laskutukseen sekä asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon, ja luovuttaa näitä tietoja edelleen Myyjälle Sopimuksen täytäntöönpanon vaatimassa laajuudessa. Autosalpa Oy:n tietosuojaseloste on luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa: https://autosalpa.fi/fi/yritys/tietosuojaselosteet/tietosuojaseloste/.

14. Erimielisyydet


Sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopimalla. Mikäli osapuolet eivät pääse sopuun, ratkaistaan ne Helsingin käräjäoikeudessa tai kuluttaja-asiakkaan niin halutessa kuluttaja-asiakkaan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.